Gerard Dijkstra

Gerard Dijkstra, vertrouwenspersoonMijn naam is Gerard Dijkstra en ik ben werkzaam voor Daadkracht als geregistreerde en gecertificeerde externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Ik ben vertrouwenspersoon geworden omdat ik het erg belangrijk vind dat medewerkers in een veilige omgeving werkzaam zijn. Het komt te vaak voor dat medewerkers vanwege ongewenste omgangsvormen negatieve gevolgen op hun werk en in hun privé- leven ondervinden. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in psychosomatische klachten, wantrouwen in de relationele sfeer, daling arbeidssatisfactie, verzuim en uitstroom. In de Arbowet staat hierover vermeld dat de werkgever binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid voert dat gericht is op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Onder het begrip PSA vallen ook ongewenste omgangsvormen en wordt verstaan: (seksuele) intimidatie, pesten, treiteren, agressie, geweld en discriminatie. Als vertrouwenspersoon integriteit ben ik voor medewerkers het aanspreekpunt bij integriteitschendingen, (vermoeden) van misstanden en onregelmatigheden.

Als vertrouwenspersoon zorg ik voor de emotionele opvang, ondersteuning en begeleiding van medewerkers bij meldingen en/of klachten wegens ongewenst gedrag en integriteit.

De onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid van de vertrouwenspersoon is voor medewerkers belangrijk. Dit betekent dat ik vertrouwelijk omga met de informatie van de medewerkers en dat ik een geheimhoudingsplicht heb.


Heeft u interesse?

Neem contact met ons op en kijk wat wij voor u kunnen betekenen.

Neem contact op