Klachtenprocedure

Daadkrachtig!

Daadkracht Arbo Innovatie Groep streeft ernaar haar klanten zo goed mogelijk te adviseren en te begeleiden. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de u aangeboden dienstverlening. Daadkracht beschouwt klachten en signalen van klanten als een kans om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

 

Een klacht worden gedefinieerd als een uiting van ongenoegen over de dienstverlening in het algemeen of de handelswijze, van een medewerker van de arbodienst of een door haar ingeschakelde deskundige, zoals een arboarts, welke niet na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie kan worden verholpen.

 

Een uitzondering hierop zijn klachten over het advies van de bedrijfsarts inzake de arbeids(on)geschiktheid. Deze vallen niet onder de klachtenprocedure. Daarvoor is onder bepaalde voorwaarden (zie UWV.nl) de procedure deskundigenoordeel bij het UWV bedoeld. Ook kunt u verzoeken om een second opinion bij Daadkracht of de betreffende arboarts.

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

  1. U kunt uw klacht schriftelijk indienen middels een mail te sturen naar info@arboinnovatiegroep.nl
  2. U ontvangt binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van uw klacht en de naam van de contactpersoon die uw klacht in behandeling heeft genomen.
  3. De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke klachtbehandelaar die voor een toelichting met u contact zal opnemen. Daarnaast wordt binnen Daadkracht gesproken met de persoon/personen die bij de klacht betrokken zijn.
  4. U ontvangt binnen 3 weken (na ontvangst van uw klacht) een schriftelijk antwoord. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt de voorgestelde oplossing vermeld en (indien van toepassing) doorgegeven welke verbeteracties Daadkracht aanbrengt
  5. Indien het u niet eens bent met de schriftelijke voorgestelde afhandeling, kunt u binnen 4 weken schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van Daadkracht. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. U ontvangt binnen 4 weken na dit gesprek met de directie een schriftelijk bericht over de uitspraak.